Vedtægter for Vordingborg Idrætsråd:      Udskriv som pdf.fil

§1 - Navn og hjemsted
Foreningen Vordingborg Idrætsråd, der har hjemsted i Vordingborg Kommune, er stiftet den 24. januar 2006

§2 - Formål
Foreningens formål er at virke til fremme af idrætten i Vordingborg kommune ved

 • At være høringspart for politikerne
 • At udvikle idrætspriserne i samarbejde med sponsorerne og kommunen
 • At være synlige for klubberne ved nyhedsbreve, pressemeddelelser, hjemmeside og foreningsbesøg
 • At nedsætte arbejdende ad hoc udvalg
 • At styrke dialogen med/mellem kommunen og foreningerne
 • At udvikle/administrere sportsportalen

Formålet med Idrætsrådet er at udvikle en fælles professionel organisation, der gennem politisk indflydelse skaber optimale vilkår for idrætsforeningerne (120 stk.), der får flere borgere til at dyrke idræt

§3 - Medlemskab
Som medlemmer kan optages idrætsforeninger i Vordingborg Kommune.

§4 - Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på mail til foreningens kasserer, eller via hjemmesiden www.viraad.dk. Kun en forenings hovedafdeling kan repræsenteres i Vordingborg Idrætsråd.

§5 - Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§6 - Kontingent
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen

§7 - Restance
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§8 - Udelukkelse og eksklusion
En forening kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt dens opførsel strider mod Idrætsrådets vedtægter, eller foreningen på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har foreningen krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har foreningen krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordnen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved vedtægtsændringer.

§9 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemsforeninger, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemsforeninger som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hver forening har 1 stemme.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved, via mail til alle idrætsforeninger i Vordingborg kommune som står i Foreningsportalen, samt på www.viraad.dk, med angivelse af dagsorden.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdes.

§10 - Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

§11 - Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §17 og §18.

§12 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af medlemsforeningerne skriftligt over bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de sammen bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13 - Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3-5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde. 

§14 - Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50.000,- kr. godkendes af generalforsamlingen.

§15 - Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§16 - Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og på se, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§17 - Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 - Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af medlemsforeningerne er repræsenterede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal foreholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

Ændringer i §13 antal af bestyrelsesmedlemmer blev rettet 22/3-2018

Ændringer i §2 Formål på generalforsamlingen 30/3-2016

Ændringer i §4, 9, 10 og 14 på generalforsamlingen 19/3-2015